راههای ارتباطی( حضوری)،جهت پاسخگویی به دانشجویان

تعداد بازدید:۳۱۷

راههای ارتباطی حضوری جهت پاسخگویی به سوالات پژوهشی دانشجویان محترم :

 

نام کمیته تحقیقات دانشجویی

آدرس

دانشگاه

خیابان شهید رجایی مجتمع آموزشی ، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

دانشکده پزشکی

خیابان شهید رجایی مجتمع آموزشی دانشکده پزشکی

دانشکده داروسازی

خیابان شهید رجایی مجتمع آموزشی ساختمان اداری دانشکده داروسازی طبقه ی اول واحد پژوهش

دانشکده پرستاری و مامایی

خیابان فردوسی جنب میراث فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی ساختمان اداری واحد پژوهش اتاق 209

دانشکده بهداشت

خیابان شهید رجایی مجتمع آموزشی ساختمان اداری دانشکده بهداشت واحد پژوهش

دانشکده پیراپزشکی

خیابان شهید رجایی مجتمع آموزشی ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی واحد پژوهش

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۱