انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته،در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

آقای محمدامین حیدری با کسب پنجاه و نه ممیز هشتاد صدم امتیاز به عنوان پژوهشگر برجسته سال ۹۹ انتخاب شد...

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۹ کد : ۳۹۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۶۵

 پیرو فراخوان ارسال شده به دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه و به استناد دستورالعمل شماره16/586/ژ مورخ1399/09/12و عطف به نامه شماره 703/1231 مورخ1399/12/26 معاونت محترم تحقیقات وزارت بهداشت،درخصوص معرفی دانشجو پژوهشگر برجسته موضوع بند(ک)، آقای **محمــــدامیـــن حیــــــــدری** دانشجوی کارشناسی پرستاری این دانشگاه، با معدل کل 16/22 و کسب امتیاز59/80، به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته شد.