اطلاعیــه بــرگزاری مـدرسه زمستانه پژوهـشی...

     مـــدرسه پاییــزه پژوهشی  دانــشگاه  بــرگزار می شـــود...

 


افیــلیــشن استاندارد کمیــته تحـقیقات و فنآوری دانشگاه:

نحوه صحیح آدرس دهی به کمیته تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی زابل:

 

  • کمیته تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.
  • Student Research Commitee, Zabol University Of Medical Sciences, Zabol, Iran.

 قابل توجه دانشجویان عزیــز دانشــگاه:

-فراخوان انتخاب دانشجوی بــرجسته سه ماهه اول سال 1401

-فراخوان انتخاب دانشجوی بــرجسته سه ماهه دوم سال 1401

------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم ثبت نام غیر حضوری شمــا عزیزان،در کمیته تحقیقات دانشجویی،فعال شده است؛لطفــاً،کلیک کنید...   

  فراخوان:

 انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته،موضوع بند "ک"،سه ماهه سوم سال 1400

------------------------------------------------------------------------

اعضای شورای مرکزی و شورای پژوهشی کمیته تحقیقات،از سال 1399: