راههای ارتباطی(مجازی)،جهت پاسخگویی به دانشجویان

تعداد بازدید:۵۱۸

راههای ارتباطی مجازی جهت پاسخگویی به سوالات پژوهشی دانشجویان محترم:

نام کمیته تحقیقات دانشجویی

ایمیل

شماره تماس

دانشگاه

maryam.kamali5906@gmail.com

09155420499

دانشکده پزشکی

arezoomazahari3407@gmail.com

09052031773

دانشکده داروسازی

Afshari35@gmail.com

09155423566

دانشکده پرستاری و مامایی

ef.mir66@gmail.com

09012890256

دانشکده بهداشت

nshafighi14oo@gmail.com

09158438395

دانشکده پیراپزشکی

pirapajoohesh@gmail.com

09151962388

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۱